Samisk

Språk

Det finnes flere varianter av det samiske språk, men felles for de alle er at de er karakterisert som truede språk. Noen varianter er helt utdødd, som umesamisk, pitesamisk og østsamisk. Et truet språk er betegnelsen på et språk som stadig færre barn kan snakke. Allikevel har det vært en positiv utvikling for nordsamisk de siste årene. Samisk litteratur og media har gjort en rekke tiltak for å bringe det samiske språk videre, og sameloven forteller om rett til opplæring av samisk i skolen. På tross av dette er det stadig færre som bruker det samiske språk som dagligspråk, spesielt i små samiske språksamfunn som har vært utsatt for sterkt press utenfra.

Det samiske språket har en rik historie

1200px-Saami_Family_1900Forskningen viser at den samiske språkgruppen er minst like gammel som den germanske, og mer enn dobbelt så gammel som den romanske språkgruppen. Samisk har tilhørt det finsk-ugriske språket i mer enn 3000 år, selv om det har vært adskilt fra sine nærmeste slektninger i Finland. Det finnes ingen nøyaktig statistikk over hvor mange som behersker samisk, eller bruker det som dagligspråk. Samisk høgskole utgir hvert år en statistikk som omhandler bruken av samiske språk i skoler og barnehager. Analysen forteller om en tydelig tendens på nedgang i antall skoleelever med samisk på timeplanen. Nedgangen er størst hos de elevene som har nordsamisk som andrespråk, noe som er en negativ tendens når målet er å styrke kunnskapen om arven deres. Det norske skolesystemet kan bare tilby samisk som fremmedspråk, for de som ønsker det. Det vil si at det er et valgfag, på samme måte som elever kan velge f.eks. spansk eller fransk. Den samiske kulturen er i stadig forandring, og de fleste har nå flyttet ut av lavvoene og inn til varme laminatgulv.

Et folk og språk uten landegrenser

Sápmi betyr bosettingsområde på samisk. Det er et geografisk område som henger sammen og strekker seg helt fra Kolahalvøya over Finland, til kyst og innlandsområder i Norge, helt ned til Jämtland i Sverige. Tradisjonelt har samene levd av jordbruk, reindrift, jakt og fiske, og over dette langstrakte området snakkes det mange forskjellige dialekter og samiske språk. Det er ingen klare geografiske grenser for hvor de snakker de forskjellige dialektene, men blir som regel delt inn i sørsamisk, sentralsamisk og østsamisk. Samefolket hadde lenge lite kontakt med andre folk, ettersom de bor så spredt og over store områder. De har bodd i Sápmi i flere tusen år, og språket kan fortelle om historien til samene. Det bringer kunnskap om fortiden, hvordan samfunnet har sett ut før i tiden og hvordan de levde.Ved kunnskap om de forskjellige samiske språkene, kan forskerne sammenligne språket samene pratet i Finland og kan sånn sett finne ut om de hadde noe kontakt med hverandre.